Obchodní podmínky - platné od 1. března 2021

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.e-pohon.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1. Základní údaje

Název e-shopu: www.e-pohon.cz
Provozovatel: E-POHONY Šikula s.r.o.
Sídlo: Kukýrna 896, 666 01 Tišnov
IČ: 29203155
DIČ: CZ29203155
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka č. 65381
Telefon: 530 330 785
E-mail: info@e-pohon.cz
Kontaktní adresa: Janáčkova 513, 666 01 Tišnov

Provozovny:
Prodejna a servis Tišnov - Janáčkova 513, 666 01 Tišnov
Provozní doba: PO-PÁ, 8:30 - 17:00

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.

2.1 Balné a poštovné

Způsob platby a dopravy je možné zvolit při uzavírání objednávky zboží.

Při přepravě nadrozměrných zásilek a zásilek s hmotností nad 25kg se cena přepravy určuje individuálně. Pro přepravu celých kol/elektrokol platí speciální podmínky. Nelze je zaslat balíkem, ale z bezpečnostních důvodů je posíláme přepravou nadrozměrných zásilek PPL Sprint. Cena za přepravu je v rámci ČR 800 Kč s DPH. Do zahraničí zásilky nad rozměr balíku nezasíláme.

3. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.e-pohon.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně a pravdivě vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Závazná smlouva k objednávce nevzniká zasláním objednávky. Potvrzení objednávky slouží k potvrzení jejího odeslání prodávajícímu. Prodávající má právo oznámení nepřijetí objednávky posléze. Závazná smlouva ani povinnost splnit objednávku pak nevznikne.

Jestliže je splnění objednávky pro prodávajícího obecně a trvale nemožné, dochází k automatickému zrušení objednávky. O této skutečnosti bude odběratel písemně kontaktován.

Velkoobchodní slevu nelze využít na odběr fabrických elektrokol.

3.1 Slevové kupóny a kódy

Slevový kód nelze uplatnit na výprodejové, bazarové zboží a na zboží ve speciálních akcích z newsletteru. Slevové kódy nelze kumulovat. Slevový kód je platný v uvedené lhůtě na slevovém kupónu nebo do ukončení akce prodejcem. Slevu nelze uplatnit dodatečně, pokud nebyla zadána v objednávce.

Pokud nakupujete v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nelze slevový kód použít. Pokud nakupujete jako náš velkoobchodní partner, nelze slevový kód použít. Slevový kód může uplatnit koncový zákazník (spotřebitel). Tyto podmínky platí i pro speciální akce uvedené v newsletteru, které jsou pouze pro koncové zákazníky, tj. spotřebitele, není-li uvedeno jinak.

4. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání nebo se na jiné lhůtě k dodání prodávající s kupujícím dohodne. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží po převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

5. Osobní odběr zboží

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetí zboží zákazníkem.

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 7 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

6. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

6.1 Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad, případně dodací list.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (baterie, napájecí AC adaptér, apod.), je jeho životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry. Spotřebitel má rovněž právo na odstoupení od kupní smlouvy.

Při nákupu na IČ, tj. v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, kupující přichází o ochranu spotřebitele, kterou zákon ukládá.

Na produkty prodávané s delší zárukou než 24 měsíců je zajišťován po uplynutí lhůty 24 měsíců tzv. bezplatný servis. V případě vady zboží po lhůtě 24 měsíců, od zakoupení, bude takový produkt přijat do servisu a bude opraven nebo vyměněn za jiný kus se stejnými nebo lepšími parametry. Tato oprava bude provedena bezplatně, v případě vady výrobku, po základní záruční lhůtě 24 měsíců. Prodávající se zavazuje takovýto servis ukončit ve lhůtě 60 ti dnů od přijetí zboží.

6.2 Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nezbytných nákladů k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (výjimkou jsou případy, pokud věc nemá žádné vady nebo je způsobil sám zákazník, dále pokud se ze strany spotřebitele jednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. Nebylo-li však dohodnuto mezi dodavatelem a kupujícím při prodeji jinak.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada na zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující (spotřebitel) uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Veškeré zboží a služby dodáváme pouze v rámci Evropské únie. Do zemí mimo EU zboží nedodáváme a neakceptujeme ani zasílání zboží zpět na reklamaci ze zemí mimo EU. Pokud zákazník zakoupí zboží v rámci EU, odveze ho pak mimo EU, a je třeba ho reklamovat, musí zboží dodat z Evropské únie a v rámci EU mu bude opět vráceno po opravě.

Záruka zaniká v případě porušení záručních plomb a nebo odstraněním sériového čísla jakožto indentifikačního čísla daného výrobku.

Případnou diferenci při převzetí zboží je kupující povinen nahlásit ihned, nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží.

6.3 Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formulář ke stažení zde.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil (požadavek na způsob vyřízení reklamace) při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Kupující, který zboží zakoupil v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je povinen při reklamaci postupovat dle instrukcí reklamačního oddělení prodávajícího.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. Při nákupu na IČ, tj. v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, kupující přichází o ochranu spotřebitele, který zákon ukládá.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1 Práva zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník (kupující), který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Je-li zákazník (kupující) spotřebitelem, má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne převzetí zboží. Oznámení zákazníka o odstoupení od kupní smlouvy v uvedené lhůtě může zákazník odeslat na e-mailovou adresu: info@e-pohon.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.

Nárok na úhrady škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Zákazník (kupující), který kupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, může o vrácení zboží a odstoupení od smlouvy prodávajícího (dodavatele) požádat písemně. Obchodník prodejce takovou žádost zváží a to dle data zakoupení, stavu zboží a jeho aktuální hodnoty. V případě amortizace je její minimální výše 20%. V případě jiného, než tohoto postupu, bude žádost o vrácení automaticky zamítnuta.

8. Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

8.1 Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

8.2 Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2023). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2021). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

8.3 Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;

b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;

c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;

d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;

e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;

f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

8.4 Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.

Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9. Ostatní

9.1 Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

9.2 Záloha na zboží

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně.

9.3 Dárky

Dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, je kupující povinen spolu s vraceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navrácení ze strany kupujícího, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

9.4 Informace a poradenství

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho zkušenosti a znalosti, které prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele.

9.5 Písemná komunikace

V případě doručování písemností mezi smluvními stranami se za doručovací adresu považují adresa provozovny prodávajícího a bydliště či sídlo kupujícího uvedené v objednávce.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. března 2021.